هرچه قبرس به خرش معروف است

هرچه قبرس به خرش معروف است

شهر ما با هنرش معروف است

مافیا هست اگر آنور آب

این طرف مالخرش معروف است

مسی وآن همه جولان هیچ است

تا که دایی و سرش معروف است

نیمه شب دوش زلیخا می گفت

هرچه، گمنام ترش معروف است

آن هنرپیشه که ازایران رفت

آن که کلا خبرش معروف است

آنقدر دقت وافر داریم

کف پا تابه سرش معروف است

شیخ آرام ولی پرخبراست

بس که دختر پسرش معروف است

حافظ آهسته به سعدی می گفت 

هپل وشعر ترش معروف است

هپلا روده درازی کم کن

شعر هم مختصرش معروف است

هپل

/ 2 نظر / 50 بازدید
علی

شعر زیبایی بود[دست]