ما از آن قوم عجیبیم که در اوج غنا
باز هم کاسه و کشکول گدایی داریم
خودمان روی زمین منطقمان روی هواست
لاجرم بینش و افکار فضایی داریم
عاشقیم و همگی در پی معشوقه ی  خویش
روی لب دایما آواز غنایی داریم
شب اول همه پیمان ابد می بندیم
صبح فردا نشده میل جدایی داریم
در سجل همه مان نام زنی هست ولی
این وسط ها دو سه پنهانی و لایی داریم
آنقدر بر سر جنگ و پی دعوا هستیم
سر هر کوچه مان ضد هوایی داریم
دو نفر یکدل و یکرنگ نداریم ولی
تا بخواهی همه جا گردهمایی داریم
گرچه از دولتی کرسی و شب های دراز
چند تایی پسر عمه و دایی داریم
ولی آنگونه که در صدر خبرها پیداست
قصد نابودی این نسل کزایی داریم
خودمان هم سر حرف خودمان گیج شدیم
آنقدر طعنه و الفاظ کنایی داریم

با دو تاقافیه ی تنگ و غزل های جفنگ


همگی دعوی فخرالشعرایی داریم
دست در جیب هم و در پی نان شب هم
کی دگر حرف و حساب من و مایی داریم

 ما از آن قوم عجیبیم و عجیب است که ما

باز در سر هوس فر و کیایی داریم

/ 0 نظر / 24 بازدید